Darmowa dostawa od 300 zł

Szukaj

Regulamin korzystania ze strony internetowej oraz sprzedaży internetowej w ramach sklepu re:pose

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy repose.store działający pod adresem https://repose.store/ (dalej: Sklep) jest platformą prowadzoną przez: Repose Aleksandra Ciszak, ul. Fromborska 69, 54-111 Wrocław, NIP 8943150378, REGON: 385307585.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.

1.4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

1.6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 2. Polityka prywatności

2.1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej „RODO”) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2.2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, reklamacji i zwrotów, zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep; Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 RODO.

2.3. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

2.4. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie, konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować.

2.5. Podane w trakcie składania zamówienia imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy Klienta przekazywane są firmie przewozowej InPost w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki i w tym zakresie są przez wskazaną firmę przetwarzane.

2.6. Klient posiada również prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

2.7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

2.8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w związku ze Sklepem, w tym w zakresie okresu przetwarzania danych, a także odbiorców danych, zawiera dostępna w Sklepie Polityka prywatności.

§ 3. Zasady dokonywania zakupów

3.1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; dalej „Kodeks Cywilny”).

3.2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

 1. dokładny opis danego produktu i jego cech; łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport i dostarczenie oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;
 2. dotyczące sposobu i terminu zapłaty.

3.3. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepem.

3.4. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

3.5. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu po przejściu do koszyka i wybraniu opcji „przejdź do płatności”, w którym Klient podaje następujące dane:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres email;
 3. numer telefonu;
 4. dane adresowe do wysyłki.

3.6. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Sklepu oraz informacjami wyświetlanymi w postaci elektronicznej na ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającego wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku “Kupuję i płacę”.

3.7. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki.

3.8. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

3.9. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

3.10. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
 2. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia wątpliwości;
 3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

3.11. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.

3.12. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

 1. system płatności elektronicznych
 2. przelew bankowy

3.13. Termin na wykonanie płatności przelewem wynosi 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

3.14. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, następującego równocześnie z dokonaniem wpłaty przez Klienta.

3.15. Zamówiony towar jest wysyłany w ciągu 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania kwoty należnej za produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy.

3.16. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od następnego dnia roboczego.

3.17. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka i dostawa.

3.18. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę InPost Sp. z o.o. po akceptacji przez Klienta regulaminu „Paczkomaty 24/7" przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „Paczkomaty InPost”, tj. spółkę InPost Sp. z o.o. .

3.19. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

3.20. Odbierając przesyłkę z Paczkomatu, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać na ekranie Paczkomatu opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

3.21. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru, towar pakowany jest zbiorczo w jedną przesyłkę chyba że, przy zamówieniu Klient wskaże inny sposób pakowania i dostawy dla każdego produktu.

3.22. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi. Żeby zminimalizować to ryzyko Sprzedający dodatkowo ubezpiecza każdorazowo paczkę u przewoźnika.

3.23. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

3.24. Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

3.25. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 4. Reklamacje

4.1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.

4.2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

4.3. Reklamację należy najpierw zgłosić drogą elektroniczną na adres email: reklamacje@repose.store, następnie wypełnić formularz reklamacji i odesłać go wraz z paczką.

Wnosząc reklamację, Klient powinien podać swoje dane zawierające:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres;
 3. dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji);
 4. przedmiot oraz przyczynę reklamacji;
 5. żądanie Klienta w związku z wadą;
 6. dane kontaktowe.

4.4. Konieczne jest, aby w reklamacji zawrzeć opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

4.5. Sklep ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

4.6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.

4.7. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi w takiej sytuacji przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 5. Odstąpienie od umowy

5.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest poinformowanie nas o tym wysyłając maila na adres: zwroty@repose.store przed jego upływem.
Odstąpienie od umowy należy w pierwszej kolejności zgłosić drogą elektroniczną na adres email: zwroty@repose.store, następnie wypełnić formularz zwrotu i odesłać go wraz z paczką.

5.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Fromborska 69, 54-111 Wrocław, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

5.4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.

5.5. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep faktycznie otrzymał zwracany towar. Jeżeli Klient odstąpił od umowy jedynie w części, koszt przesyłki nie jest zwracany.

5.6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

§ 6. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

6.1. Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

6.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz Kodeksu Cywilnego.

6.4. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

6.5. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie sporu między Klientem a Sklepem;
 3. Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

7.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt